Skip to main content

Klein gevaarlijk afval

Als één van de weinige bedrijven in Nederland kan Recycling Centrale Korevaar (RCK) ook de inzameling en verwerking van uw gevaarlijk afval (zoals olie, koelvloeistof, terpentine en zoutzuur) voor u verzorgen. In een speciaal daartoe opgezet samenwerkingsverband behoort RCK tot de top 10 bedrijven in Nederland op deze specialistische markt.

Onder gevaarlijk afval verstaan we het afval dat gevaarlijk is of kan zijn voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval zijn afvalstoffen die zware metalen, polychloorbifenylen (PCB’s) of (landbouw)chemicaliën bevatten. Ook afgewerkte olie, oliefilters, verfafval, batterijen en accu’s behoren tot het gevaarlijk afval. Voor andere stoffen, zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen en beitsbaden, geldt dat deze in bepaalde samenstellingen worden gerekend tot het gevaarlijk afval. De Europese lijst afvalstoffen (Eural) biedt een overzicht van alle afvalstoffen en geeft per stof aan of er al dan niet sprake is van gevaarlijk afval. Gevaarlijk afval heet in de volksmond ook wel chemisch afval.

RCK heeft accountmanagers die u helpen in de ingewikkelde wereld van het klein gevaarlijk afval. Het klein gevaarlijk afval moet door de klant worden verzameld in de speciaal daarvoor bestemde bakken of tonnen. Op het moment dat een dergelijke ton vol is, dan volstaat één telefoontje of mailtje. De volle emballage wordt dan omgewisseld voor lege.